ZAPROSZENIE

Centrum Techniki Okrętowej S.A.  (CTO S.A.)

z siedzibą w Gdańsku (80-392) przy ul. Szczecińskiej 65, wpisana do Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000201647,
o kapitale zakładowym 15 500 000,00 PLN, opłaconym w całości, NIP
5830269981, REGON 000030596,

niniejszym zaprasza podmioty gospodarcze i fundusze inwestycyjne oraz osoby

prywatne do wzięcia udziału w dialogu techniczno – ekonomicznym dotyczącym

zagospodarowania nieruchomości będących w dyspozycji CTO S.A. (wyłączny

właściciel i użytkownik wieczysty gruntów). Dialog rozpoczęty zostanie z dniem

15 lipca 2019 roku i potrwa do 30 września 2019 roku. Terminy spotkań będą

uzgadniane indywidualnie na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego.

Dialog techniczno - ekonomiczny dotyczy:

a) nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1 – (działka

     nr 79, 81, 82 – obręb ewidencyjny 0081,081),

b) nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku – Oliwie przy
ul. Szczecińskiej 65 (działka nr 274/24, 274/12 - obręb ewidencyjny

226101_1.0020, 020).

Warunkiem przystąpienia do rozmów będzie podpisanie przez strony dialogu

Umowy o Zachowaniu Poufności.

Wyniki dialogu techniczno – ekonomicznego będą podstawą do rozpoczęcia

przez CTO S.A. procedury związanej z optymalnym zagospodarowaniem wyżej

wymienionych nieruchomości.

41461343 300146687443845 3485461678345158656 nv2

Międzynarodowe Targi ENERGETAB to największe spotkanie firm z branży energetycznej.

zdjecie monitor

VII seminarium pn. Grill Pomiarowy za nami. Czy była to szczęśliwa edycja? Naszym zdaniem tak!