Spółka działa pod firmą:      CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba: kraj POLSKA
województwo POMORSKIE
powiat M. GDAŃSK
gmina M. GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK
Adres ul. Szczecińska nr 65, 80-392 GDAŃSK
Telefon: (58) 307 46 97
Numer identyfikacyjny REGON:       000030596
Numer KRS: 0000201647
Oznaczenie sądu rejonowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:         Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 583-026-99-81
Kapitał zakładowy: 15 500 000,00 zł
Kapitał wpłacony: 15 500 000,00 zł

 

Centrum Techniki Okrętowej jest Spółką Akcyjną powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o tej samej nazwie.

CTO S.A. jest Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.500.000 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1.550.000 (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr 000000001 do nr 001550000.

Do Spółki mają zastosowanie przepisy:

1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U.2017.1055 t.j. z dnia 2017.05.31),

2. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24),

3. Statutu Spółki.

Do Zakładu Badawczo-Rozwojowego Spółki stosuje się właściwe przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U.2018.141 t.j. z dnia 2018.01.18), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2018.87 t.j. z dnia 2018.01.11) oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1 z dnia 2014.06.26).

W strukturze organizacyjnej Spółki wyróżnia się następujące zakłady:

1. Zakład Badawczo-Rozwojowy, adres: ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk, będący wydzielonym pod względem majątkowym i finansowym oddziałem sporządzającym samodzielne sprawozdanie finansowe;

2. Zakład Projektowo-Technologiczny, ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk.

Zakłady nadzorowane są w zakresie:

- rozwoju oferowanych produktów i usług przez Dyrektora ds. Badań i Rozwoju

- realizacji budżetu i efektów ekonomiczno-finansowych przez Dyrektora ds. ekonomicznych - Głównego Księgowego

Spółka działa na rzecz rozwoju technicznego przemysłu okrętowego, gospodarki morskiej i ochrony środowiska oraz innych dziedzin gospodarki, w szczególności poprzez prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników.

Przedmiotem działalności Spółki w ramach działalności przeważającej (wg PKD) są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z).

Przedmiotem działalności Spółki w ramach działalności drugorzędnej (wg PKD) są:

1. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

2. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

3. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)

4. Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z)

5. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z)

6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)

7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

8. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)

10. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

11. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

12. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

13. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

14. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)

15. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

16. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z)

17. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

18. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

19. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)

20. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

21. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

22. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

23. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

24. Malowanie i szklenie (43.34.Z)

25. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)

26. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).

Ponadto CTO S.A. przeprowadza dla Ministerstwa Rozwoju specjalistyczne badania statystyczne w polskim przemyśle stoczniowym.

Organami Centrum Techniki Okrętowej S.A. są:

- Zarząd,

- Rada Nadzorcza,

- Walne Zgromadzenie.

 

Władze Spółki działają w oparciu o Statut oraz uchwalone we właściwym trybie regulaminy i podjęte uchwały.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

 

Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 52/VI/2018 z dnia 26 października 2018 r., na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku VII kadencji został powołany Pan Zbigniew Karpiński. Uchwała weszła w życie 31 października 2018 roku.

 

W Spółce funkcjonują dwie prokury, które mają charakter samoistny i zgodnie ze Statutem Spółki obejmują umocowanie dla prokurentów do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Centrum Techniki Okrętowej S.A. Prokury sprawują:

- Pani Danuta Kowalska, Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy;

- Pan Leszek Wilczyński, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju.

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Skład Rady Nadzorczej Spółki

VI kadencji przedstawia się następująco:

1. Pan Paweł Figarski

2. Pani Dorota Jędrzejczyk-Okońska

3. Pan Andrzej Cieszyński

4. Pan Dariusz Latowski

5. Pan Grzegorz Bonk

– Przewodniczący Rady Nadzorczej

– Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

– Sekretarz Rady Nadzorczej

– Członek Rady Nadzorczej

– Członek Rady Nadzorczej

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji zostały powołane Uchwałą Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2017 r. oraz Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2019 r.

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Skarb Państwa - jedyny akcjonariusz Spółki - reprezentowany przez Ministra ds. Gospodarki Morskiej

i Żeglugi Śródlądowej.

Korespondencję do Centrum Techniki Okrętowej S.A. należy kierować na adres:

Centrum Techniki Okrętowej S.A.,
ul. Szczecińska 65,
80-392 Gdańsk

lub składać ją osobiście w kancelarii Spółki (budynek Zarządu, pokój nr 003, w godz. 7.00 – 15.00).

Sprawy kierowane są do komórek organizacyjnych stosownie do przedmiotu sprawy.

Załatwianie spraw odbywa się bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w procedurach wewnętrznych Spółki.

Majątek Spółki na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚĆ W ZŁ

Aktywa trwałe 28 738 053,27
Aktywa obrotowe 28 235 486,15
Razem aktywa 56 973 539,42
Kapitał własny
w tym kapitał podstawowy
35 825 229,77
15 500 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe             10 872 764,12
   
Przychody ze sprzedaży 33 809 125,79
Zysk z działalności operacyjnej 5 150 238,92
Zysk przed opodatkowaniem 4 771 439,56
Zysk netto 3 946 613,81
   
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3 456 505,22
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej    -1 319 418,33
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 633 289,14

 

Centrum Techniki Okrętowej S.A. prowadzi: 

 

- Archiwum zakładowe;

- Archiwum norm;

- Archiwum akt osobowych;

- Kancelarię niejawną;

- Rejestr projektów celowych;

- Rejestr projektów badawczych;

- Rejestr projektów rozwojowych;

- Rejestr projektów międzynarodowych współfinansowanych;

- Rejestr projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych.

 

Udostępnienie informacji odbywa się na wniosek, zgodnie z zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2016.1764 t.j. z dnia 2016.10.26).

Adres redakcji BIP:

Centrum Techniki Okrętowej S.A.
ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk

 

Redaktor strony podmiotowej BIP:

Katarzyna Wasiniewska-Krupa
tel.: 58 511 62 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.