Spółka działa pod firmą:      CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba: kraj POLSKA
województwo POMORSKIE
powiat M. GDAŃSK
gmina M. GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK
Adres ul. Szczecińska nr 65, 80-392 GDAŃSK
Telefon: (58) 307 46 97
Numer identyfikacyjny REGON:       000030596
Numer KRS: 0000201647
Oznaczenie sądu rejonowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:         Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 583-026-99-81
Kapitał zakładowy: 15 500 000,00 zł
Kapitał wpłacony: 15 500 000,00 zł

 

FORMA PRAWNA I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Centrum Techniki Okrętowej jest Spółką Akcyjną powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o tej samej nazwie.

CTO S.A. jest Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Infrastruktury.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.500.000 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1.550.000 (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr 000000001 do nr 001550000.

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA SPÓŁKI, ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA

Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy:

 

1. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;
3. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

4. Statutu Spółki;

oraz innych aktów prawnych.

 

Do Zakładu Badawczo - Rozwojowego Spółki stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE L 187/1 z dnia 26.06.2014 r.).

ORGANIZACJA

W strukturze organizacyjnej Spółki wyróżnia się następujące zakłady:

1. Zakład Badawczo-Rozwojowy, adres: ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk, będący wydzielonym pod względem majątkowym i finansowym oddziałem sporządzającym samodzielne sprawozdanie finansowe;

2. Zakład Projektowo-Technologiczny, ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk.

Zakłady nadzorowane są w zakresie:

- rozwoju oferowanych produktów i usług przez Dyrektora ds. Badań i Rozwoju

- realizacji budżetu i efektów ekonomiczno-finansowych przez Dyrektora ds. ekonomicznych - Głównego Księgowego

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Spółka działa na rzecz rozwoju technicznego przemysłu okrętowego, gospodarki morskiej i ochrony środowiska oraz innych dziedzin gospodarki, w szczególności poprzez prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników.

Przedmiotem działalności Spółki w ramach działalności przeważającej (wg PKD) są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z).

Przedmiotem działalności Spółki w ramach działalności drugorzędnej (wg PKD) są:

1. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

2. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

3. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)

4. Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z)

5. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z)

6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)

7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

8. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)

10. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

11. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

12. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

13. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

14. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)

15. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

16. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z)

17. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

18. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

19. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)

20. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

21. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

22. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

23. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

24. Malowanie i szklenie (43.34.Z)

25. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)

26. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).

ORGANY SPÓŁKI

Organami Centrum Techniki Okrętowej S.A. są:

- Zarząd,

- Rada Nadzorcza,

- Walne Zgromadzenie.

 

Władze Spółki działają w oparciu o Statut oraz uchwalone we właściwym trybie regulaminy i podjęte uchwały.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 27/VII/2021 Rady Nadzorczej Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z dnia 23 października 2021 roku, Członek Rady Nadzorczej, Pan Andrzej Cieszyński, został delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, od dnia 24 października 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku.

 

W Spółce funkcjonują dwie prokury, które mają charakter samoistny i zgodnie ze Statutem Spółki obejmują umocowanie dla prokurentów do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Centrum Techniki Okrętowej S.A. Prokury sprawują:

- Pani Danuta Kowalska, Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy;

- Pan Leszek Wilczyński, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju.

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Skład Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji przedstawia się następująco:

1. Pan Paweł Figarski

2. Pan Grzegorz Bonk

3. Pan Andrzej Cieszyński

4. Pani Dorota Jędrzejczyk-Okońska

5. Pan Dariusz Latowski

– Przewodniczący

 Wiceprzewodniczący

 Sekretarz

 Członek

 Członek

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji zostały powołane Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. od nr 9/2020 do nr 13/2020 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji.

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Skarb Państwa - jedyny akcjonariusz Spółki - reprezentowany przez Ministra Infrastruktury.

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Korespondencję do Centrum Techniki Okrętowej S.A. należy kierować na adres:

Centrum Techniki Okrętowej S.A.,
ul. Szczecińska 65,
80-392 Gdańsk

lub składać ją osobiście w kancelarii Spółki (budynek Zarządu, pokój nr 003, w godz. 7.00 – 15.00).

Sprawy kierowane są do komórek organizacyjnych stosownie do przedmiotu sprawy.

Załatwianie spraw odbywa się bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w procedurach wewnętrznych Spółki.

MAJĄTEK SPÓŁKI

Majątek Spółki na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚĆ W ZŁ

Aktywa trwałe

28 728 119,26

Aktywa obrotowe

19 752 367,36

Razem aktywa

48 480 486,62

Kapitał własny

33 939 425,29

w tym kapitał podstawowy 15 500 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe            

5 837 908,88

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

26 263 512,84

Zysk z działalności operacyjnej

488 872,30

Zysk brutto

773 656,46

Zysk netto

696 807,46

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

737 327,65

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

-2 885 016,56

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

2 447 107,98

PROWADZONE REJESTRY

Centrum Techniki Okrętowej S.A. prowadzi: 

 

- Archiwum zakładowe;

- Archiwum norm;

- Archiwum akt osobowych;

- Kancelarię niejawną;

- Rejestr projektów celowych;

- Rejestr projektów badawczych;

- Rejestr projektów rozwojowych;

- Rejestr projektów międzynarodowych współfinansowanych;

- Rejestr projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych.

Udostępnienie informacji odbywa się na wniosek, zgodnie z zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

KONTAKT BIP

Adres redakcji BIP:

Centrum Techniki Okrętowej S.A.
ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk

Redaktor strony podmiotowej BIP:

Małgorzata Barkowska
tel.: 58 307 4238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.