Spółka działa pod firmą:      CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba: kraj POLSKA
województwo POMORSKIE
powiat M. GDAŃSK
gmina M. GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK
Adres ul. Szczecińska nr 65, 80-392 GDAŃSK
Telefon: (58) 307 46 97
Numer identyfikacyjny REGON:       000030596
Numer KRS: 0000201647
Oznaczenie sądu rejonowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:         Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 583-026-99-81
Kapitał zakładowy: 15 500 000,00 zł
Kapitał wpłacony: 15 500 000,00 zł

 

FORMA PRAWNA I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Centrum Techniki Okrętowej jest Spółką Akcyjną powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o tej samej nazwie.

CTO S.A. jest Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Infrastruktury.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.500.000 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1.550.000 (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr 000000001 do nr 001550000.

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA SPÓŁKI, ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA

Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy:

 

1. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;
3. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

4. Statutu Spółki;

oraz innych aktów prawnych.

 

Do Zakładu Badawczo - Rozwojowego Spółki stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE L 187/1 z dnia 26.06.2014 r.).

ORGANIZACJA

W strukturze organizacyjnej Spółki wyróżnia się następujące zakłady:

1. Zakład Badawczo-Rozwojowy, adres: ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk, będący wydzielonym pod względem majątkowym i finansowym oddziałem sporządzającym samodzielne sprawozdanie finansowe;

2. Zakład Projektowo-Technologiczny, ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Spółka działa na rzecz rozwoju technicznego przemysłu okrętowego, gospodarki morskiej i ochrony środowiska oraz innych dziedzin gospodarki, w szczególności poprzez prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników.

Przedmiotem działalności Spółki w ramach działalności przeważającej (wg PKD) są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z).

Przedmiotem działalności Spółki w ramach działalności drugorzędnej (wg PKD) są:

1. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

2. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

3. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)

4. Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z)

5. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z)

6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)

7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

8. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)

10. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

11. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

12. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

13. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

14. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)

15. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

16. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z)

17. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

18. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

19. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)

20. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

21. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

22. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

23. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

24. Malowanie i szklenie (43.34.Z)

25. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)

26. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).

ORGANY SPÓŁKI

Organami Centrum Techniki Okrętowej S.A. są:

- Zarząd,

- Rada Nadzorcza,

- Walne Zgromadzenie.

 

Władze Spółki działają w oparciu o Statut oraz uchwalone we właściwym trybie regulaminy i podjęte uchwały.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezes Zarządu Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna w Gdańsku ósmej kadencji – Pan Lech Grycner – został powołany na stanowisko zgodnie z Uchwałą nr 33/VII/2021 Rady Nadzorczej Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna w Gdańsku z dnia 20 listopada 2021 roku, która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku.

 

W Spółce zostały ustanowione dwie prokury, które mają charakter samoistny i zgodnie ze Statutem Spółki obejmują umocowanie dla prokurentów do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Centrum Techniki Okrętowej S.A.

Funkcję prokurenta pełnią:

– Pani Magdalena Firgon, Dyrektor ds. Zarządzania i Rozwoju Biznesu;

– Pan Mateusz Weryk, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju.

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Skład Rady Nadzorczej Centrum Techniki Okrętowej S.A. wspólnej VIII kadencji przedstawia się następująco:

1. Pani Dorota Okońska-Fronczak

2. Pani Magdalena Kaup
3. Pan Andrzej Cieszyński

4. Pan Marek Kostecki

5. Pan Krzysztof Roszkowski

- Przewodnicząca

- Wiceprzewodnicząca

- Sekretarz

- Członek
- Członek

Członkowie Rady zostali powołani Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CTO S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 r. od nr 6/2024 do nr 10/2024 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

 

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Skarb Państwa - jedyny akcjonariusz Spółki - reprezentowany przez Ministra Infrastruktury.

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Korespondencję do Centrum Techniki Okrętowej S.A. należy kierować na adres:

Centrum Techniki Okrętowej S.A.,
ul. Szczecińska 65,
80-392 Gdańsk

lub składać ją osobiście w kancelarii Spółki (budynek Zarządu, pokój nr 003, w godz. 7.00 – 15.00).

Sprawy kierowane są do komórek organizacyjnych stosownie do przedmiotu sprawy.

Załatwianie spraw odbywa się bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w procedurach wewnętrznych Spółki.

MAJĄTEK SPÓŁKI

Majątek Spółki na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚĆ W ZŁ

Aktywa trwałe

25 254 071,36

Aktywa obrotowe

20 182 373,19

Razem aktywa

45 436 444,55

Kapitał własny

31 722 492,95

w tym kapitał podstawowy 15 500 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe            

5 275 051,36

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

26 013 158,18

Zysk z działalności operacyjnej

-233 851,44

Zysk brutto

104 509,80

Zysk netto

6 420,80

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-2 420 100,10

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

-545 644,89

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

1 306 359,72

PROWADZONE REJESTRY

Centrum Techniki Okrętowej S.A. prowadzi: 

 

- Archiwum zakładowe;

- Archiwum norm;

- Archiwum akt osobowych;

- Kancelarię niejawną;

- Rejestr projektów celowych;

- Rejestr projektów badawczych;

- Rejestr projektów rozwojowych;

- Rejestr projektów międzynarodowych współfinansowanych;

- Rejestr projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych.

Udostępnienie informacji odbywa się na wniosek, zgodnie z zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

KONTAKT BIP

Adres redakcji BIP:

Centrum Techniki Okrętowej S.A.
ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk

 

Redaktorzy strony podmiotowej BIP:

Małgorzata Barkowska
tel.: 58 307 42 38

Beata Jędrzejak
tel.: 58 307 43 17

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.