Struktura kapitału zakładowego Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 15.500.000,00 zł i dzieli się na 1.550.000 akcji imiennych o nominalnej wartości 10,00 zł każda, którymi są akcje serii A o numerach od A 000000001 do nr A 001550000. Kapitał Akcyjny został wpłacony w całości.

Siedziba Spółki: Miasto Gdańsk

Adres Spółki: ul. Szczecińska nr 65, 80-392 Gdańsk

Struktura akcjonariatu Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku oraz struktura głosów na Walnym Zgromadzeniu

Struktura akcjonariatu Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku przedstawia się następująco:

• Skarb Państwa – 100% udziału w kapitale zakładowym,

Struktura głosów na Walnym Zgromadzeniu Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku przedstawia się następująco:

• Skarb Państwa – 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000201647 w dniu 26 marca 2004 roku (obecnie Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).

Nr NIP 583-026-99-81.

Statut Spółki

Informacje o akcjach i akcjonariacie

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 15.500.000,00 zł i dzieli się na 1.550.000,00 akcji imiennych o nominalnej wartości 10,00 zł każda, którymi są akcje serii A o numerach od A 000000001 do nr A 001550000.

• Skarb Państwa – 100% udziału w kapitale zakładowym.

Informacje dla Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenia

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Techniki Okrętowej S.A. na dzień 23 lipca 2021 r., o godz. 14.00więcej

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Techniki Okrętowej S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r., o godz. 13.00 — więcej

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Techniki Okrętowej S.A. na dzień 21 września 2020 r., o godz. 15.00 — więcej

  • Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Techniki Okrętowej S.A. na dzień 26 czerwca 2020 r., o godz. 12.00 — więcej

Uchwały

Ogłoszenia Spółki

Kontakt z Akcjonariuszami