ZAPROSZENIE

Centrum Techniki Okrętowej S.A.  (CTO S.A.)

z siedzibą w Gdańsku (80-392) przy ul. Szczecińskiej 65, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000201647, o kapitale zakładowym 15 500 000,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 5830269981, REGON 000030596,

niniejszym zaprasza podmioty gospodarcze i fundusze inwestycyjne oraz osoby prywatne do wzięcia udziału w dialogu techniczno – ekonomicznym dotyczącym zagospodarowania nieruchomości będących w dyspozycji CTO S.A. (wyłączny właściciel i użytkownik wieczysty gruntów). Dialog rozpoczęty zostanie z dniem 15 lipca 2019 roku i potrwa do 30 września 2019 roku. Terminy spotkań będą uzgadniane indywidualnie na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego.

Dialog techniczno - ekonomiczny dotyczy:

a) nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1 – (działka      nr 79, 81, 82 – obręb ewidencyjny 0081,081),

b) nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku – Oliwie przy ul. Szczecińskiej 65 (działka nr 274/24, 274/12 - obręb ewidencyjny 226101_1.0020, 020).

Warunkiem przystąpienia do rozmów będzie podpisanie przez strony dialogu Umowy o Zachowaniu Poufności.

Wyniki dialogu techniczno – ekonomicznego będą podstawą do rozpoczęcia przez CTO S.A. procedury związanej z optymalnym zagospodarowaniem wyżej wymienionych nieruchomości.