PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB Z ZEWNĄTRZ

 

 

 1. Wstęp/wjazd osób zewnętrznych na teren Spółki w Gdańsku Oliwie:
  1. Wejście/wjazd na teren Spółki dla osób zewnętrznych nieposiadających stałych przepustek osobowych/wjazdowych ma miejsce tylko na podstawie uprzedniej zgody Prezesa Zarządu lub Prokurenta oraz pomiaru temperatury. Fakt wejścia/wjazdu osób zewnętrznych na teren Spółki odnotowywany jest przez pracowników ochrony obiektu.
  2. Pracownik komórki organizacyjnej Spółki, który spodziewa się osób z zewnątrz, przekazuje im drogą mailową dokumenty do wypełnienia: „Kwestionariusz zdrowia wraz z klauzulą informacyjną” (Załącznik nr 4 lub Załącznik nr 5) oraz przygotowuje „Wniosek o wjazd na teren CTO S.A.” (Załącznik nr 6). Minimum 1 dzień przed wizytą w Spółce, skan ww. dokumentów przesyła do Biura Zakładu Badawczo-Rozwojowego /Biuro ZR/. Decyzję w kwestii wyrażenia zgody na wejście/wjazd podejmuje Prezes Zarządu lub Prokurent. Zgoda dostarczana jest pracownikom ochrony obiektu.
  3. W nagłych sytuacjach dopuszczalne jest wypełnienie „Kwestionariusz zdrowia wraz z klauzulą informacyjną” (Załącznik nr 4 lub Załącznik nr 5) przez gościa na portierni oraz poinformowanie przez pracownika Spółki spodziewającego się gościa o tym fakcie pracownika Biura ZR / Biura Prezesa Zarządu. Decyzję w kwestii wyrażenia zgody na wejście/wjazd podejmuje Prezes Zarządu lub Prokurent. Zgoda przekazywana jest przez pracownika Biura ZR / Biura Prezesa Zarządu telefonicznie pracownikom ochrony obiektu.
  4. Informację o konieczności posiadania przez osobę z zewnątrz własnych środków ochrony osobistej przekazuje pracownik Spółki spodziewający się osoby z zewnątrz, dodatkowo informacja ta zawarta jest w „Kwestionariusz zdrowia wraz z klauzulą informacyjną” (Załącznik nr 4 lub Załącznik nr 5).
  5. Zakazuje się wjazdu pojazdów samochodowych niezwiązanych z działalnością Spółki (np. taxi, DHL). Zakaz wjazdu nie dotyczy służb komunalnych, porządkowych i dostawców wybranych w postępowaniu przetargowym (ADOS, STEMAR).
  6. Odbiór i przekazywanie poczty zewnętrznej odbywa się tylko przez osoby uprawnione na portierni.
 2. Mierzenie temperatury przy wejściu/wjeździe na teren Spółki w Gdańsku Oliwie
  1. Przy wejściu/wjeździe na teren Spółki pracownik ochrony obiektu mierzy temperaturę gościom/kontrahentom.
  2. Goście/kontrahenci wjeżdżający na teren Spółki zobowiązani są zatrzymać się przed szlabanem, w celu zmierzenia temperatury przez pracownika ochrony obiektu.
  3. Wszystkie osoby oczekujące w kolejce do wejścia na teren i na pomiar temperatury muszą zachować przynajmniej 2 m odstępu pomiędzy sobą.
  4. W przypadku odczytu temperatury (powyżej 38°C) lub wyraźnych oznak choroby jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu gość/kontrahent nie zostanie wpuszczony na teren Spółki. Pracownik ochrony telefonicznie informuje pracownika Spółki, który spodziewał się osoby z zewnątrz o niewpuszczeniu gościa/kontrahenta.
  5. W takim przypadku ww. gość/kontrahent powinien bezwzględnie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną pod nr 605-602-195 lub pod numer NFZ: 800-190-590.
  6. Wszystkie osoby zewnętrzne (goście, kontrahenci i inni) wizytujący Spółkę podlegają obowiązkowi pomiaru temperatury oraz stosowania własnych środków ochrony osobistej, tj. ochrony twarzy (maseczki ochronne lub przyłbice) i rąk (rękawice).
  7. W przypadku nieposiadania rękawic osoba z zewnątrz powinna zdezynfekować dłonie po wejściu na teren Spółki/do budynków Spółki.
  8. Tylko w uzasadnionych przypadkach i w drodze wyjątku środki ochrony osobistej, o których mowa powyżej mogą otrzymać od pracownika ochrony obiektu.

COVID-19 KWESTIONARIUSZ ZDROWIA